.
POMOĆ PRI PRETRAŽIVANJU
.
Pretraživanje podataka o hrvatskim normama/projektima omogućava izdvajanje dijela ili svih norma/projekata putem složenih upita kroz postavljene kriterije, područja pretraživanja i načine prikaza rezultata pretraživanja.

KRITERIJ ZA PRETRAŽIVANJE

omogućuju izdvajanje podataka putem postavljenih zahtjeva za pretraživanjem sljedećih polja:

Oznaka norme – omogućuje postavljanje zahtjeva koji se odnosi na oznaku hrvatske norme.
Ako se žele izdvojiti sve hrvatske norme čija oznaka sadrži EN, tada će se u to polje unijeti *EN 900*. U ovome je sustavu * znak koji zamjenjuje bilo koji znak ili niz znakova i obično se primjenjuje u izrazima.
Također, moguće je navesti različite dijelove ili cijele oznake, odvojene zarezom ili točkom i zarezom (npr. *135*; *EN ISO*; *2004), i rezultat pretraživanja dat će oznake svih hrvatskih norma koje zadovoljavaju navedeni kriterij.
Za pretraživanje su bitna velika ili mala slova.

Broj norme – omogućuje postavljanje zahtjeva koji se odnosi na referentni broj hrvatske norme.
Ako se žele izdvojiti sve hrvatske norme čiji referentni broj u oznaci hrvatske norme sadrži 9000, tada će se u to polje unijeti 9000.
Ako se želi izdvojiti niz hrvatskih norma određenog raspona referentnih brojeva u oznaci (npr. 50-800), tada se to upisuje kao zahtjev u predviđeno polje.
Također, moguće je navesti različite referentne brojeve, odvojene zarezom ili točkom i zarezom (npr. 84; 900; 14001), i rezultat pretraživanja bit će oznake svih hrvatskih norma koje sadrže navedene referentne brojeve.
·Isto je tako moguće izdvojiti i dobiti sve hrvatske norme čije oznake sadrže različite raspone brojeva (npr. 50-400; 9000-9500).

Naslovta se funkcija odnosi na naslov norme.
Ako se unese dio ili cijela riječ (npr. *kakv* ili *kakvoća*), rezultat pretraživanja daje sve naslove koji sadrže taj izraz.
Ako se unese dio ili više izraza (npr. *kakv*; *normiz*; *okol*), rezultat pretraživanja daje sve naslove koji sadrže pojedine ili sve navedene izraze.
Za pretraživanje nisu bitna velika ili mala slova.

ICS (Međunarodna razredba norma - International Classification for Standards) omogućuje pretraživanje hrvatskih norma koje pripadaju određenim područjima, skupinama ili podskupinama ICS razredbe.
Da bi se izdvojile sve norme koje pripadaju području GRAĐEVNIH GRADIVA I IZGRADNJE, potrebno je u polje ICS-a upisati 91.00-91.99, što uključuje i sve norme koje pripadaju skupinama i podskupinama toga područja.
Analogno se izdvajaju norme pojedine skupine (npr. 91.040), kao i pripadajućih podskupina.
Za izdvajanje norma podskupine dovoljno je samo upisati odgovarajući ICS (npr. 91.060.50).
Isto tako, moguće je izdvajanje u rasponu skupina ili podskupina (npr. 91.040-91.120). Pritom su uvijek uključene sve razine obuhvaćene razredbe do podskupina.
Konačno, moguće je postaviti zahtjev za izdvajanjem norma koje pripadaju različitim rasponima ICS razredbe, područjima, skupinama i podskupinama (npr. 75.160-76.120; 91.140.90).

Tehnički odbor/pododbor (TO/PO) omogućuje pretraživanje hrvatskih norma po mjerodavnom tehničkom odboru ili pododboru.
Odabirom određenoga TO-a ili PO-a dobit će se sve norme koje pripadaju tom TO-u ili PO-u s pripadajućim normama.
Moguće je postaviti zahtjev za izdvajanjem norma koje pripadaju raznim TO-ima.

Tehnički odbor sa svim pododborima omogućuje pretraživanje hrvatskih norma po mjerodavnom tehničkom odboru s pripadajućim pododborima.
Odabirom određenoga TO-a dobit će se sve norme koje pripadaju tom TO-u, kao i svi njegovi pododbori (PO-i) s pripadajućim normama.
Moguće je postaviti zahtjev za izdvajanjem norma koje pripadaju raznim TO-ima.

Faza omogućuje pretraživanje hrvatskih norma koje su registrirane u određenoj fazi pripreme norme. Faze pripreme temelje se na sustavu usklađenoga koda ISO-a.Faza 60.60 znači da je norma objavljena. Sve ostale faze znače da je norma u razvoju.
Pretraživanje norma po fazama pripreme treba biti usklađeno s Područjem pretraživanja (npr. ne može se pretraživati Program rada s fazom 60.60 koja označava Objavljene norme).
Također, nije moguće pretraživati Povučene norme (faza: 95.99).

Oznaka izvornika omogućuje pretraživanje hrvatskih norma po oznaci izvorne norme.
Odabirom oznake izvorne norme dobit će se odgovarajuća hrvatska norma.
Moguće je postaviti zahtjev za izdvajanjem norma koje pripadaju raznim oznakama izvornih norma.

Ustanova izvornika omogućuje pretraživanje hrvatskih norma po ustanovi izvornih norma.
Odabirom ustanove dobit će se sve pripadajuće hrvatske norme.
Moguće je postaviti zahtjev za izdvajanjem norma koje pripadaju raznim ustanovama izvornika.

Napomena: Sve navedeno vrijedi i za norme u pripremi (program rada - projekti) za koje su upisani podaci.


PODRUČJE PRETRAŽIVANJA

Zahtjevi postavljeni pomoću Kriterija za pretraživanje mogu se razdvojiti pomoću Područja pretraživanja na:
Katalog hrvatskih norma – prikazat će samo objavljene norme
Program rada – prikazat će norme u fazi pripreme – projekti (objavljene norme neće biti prikazane)
Oboje – dovest će do izdvajanja norma u fazi pripreme i objavljenih norma.
Uobičajena je opcija Katalog hrvatskih norma.


PRIKAZ REZULTATA PRETRAŽIVANJA

Rezultati pretraživanja mogu se prikazati u željenom redoslijedu, što je proviđeno opcijama prema:
Broju hrvatske norme – prikaz u rastućem redoslijedu referentnog broja u oznaci hrvatske norme
ICS-uispis prema redoslijedu oznake ICS-a s pripadajućim hrvatskim normama u redoslijedu broja norme u oznaci
Tehničkom odboru – ispis prema redoslijedu broja tehničkog odbora u oznaci, kao i pododbora s pripadajućim hrvatskim normama prema redoslijedu broja norme u oznaci
Fazi pripreme norme – prikaz prema redoslijedu oznake faze pripreme i pripadajućih hrvatskih norma prema redoslijedu broja norme u oznaci
Međunarodnim i europskim normama na koje se odnosi - prikaz u rastućem redoslijedu referentnog broja u oznaci hrvatske norme
Uobičajena je opcija Prema broju hrvatske norme.Preporuka:
Prikazati rezultate pretraživanja prema onoj opciji koja odgovara kriteriju zahtjeva.
Radi brzine odziva, treba izbjegavati složene zahtjeve.